top of page

Vår policy

- idrottsglädje, gemenskap och utveckling 

 

Inledning

Bara Friidrottsklubb har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund samt Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter.

 

Majoriteten av Bara Friidrottsklubbs medlemmar är barn i åldrarna 4-12 år vilket gör det extra viktigt för föreningen att bedriva verksamheten i enlighet med de målsättningar och anvisningar som Riksidrottsförbundet och FN tagit fram kring barn- och ungdomsidrott.

 

  • Verksamhetsidé, vision och värdegrund finns beskrivna i idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill som Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram.

 

  • Riksidrottsförbundets Anvisningar för barn- och ungdomsidrott är en vägledning för hur föreningar ska bedriva verksamheter riktade till unga utifrån RFs stadgar kring barn- och ungdomsidrott.

 

  • Hur föreningar bör arbeta med barns rättigheter sammanfattas i Barnkonventionen och föreningsidrotten – handbok för idrottsledare utgiven av UNICEF. Klicka här för att ladda ner handboken.

 

Föreningens målsättning
Att ha roligt, må bra och utvecklas

Idrottsrörelsens verksamhetsidé – att bedriva idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet – är vägledande för Bara Friidrottsklubbs verksamhet.

 

Föreningens mål är att förbättra medlemmars självkänsla och rörelseförståelse samt att bidra till att skapa ett samhälle som gemensamt står starkt inför utmaningar som ökad psykisk ohälsa, ökat utanförskap och ökat stillasittande.

 

Föreningen är en breddförening vilket innebär att tidig specialisering och elitsatsning inte är ett prioriterat område. Föreningen ska erbjuda sina medlemmar en allsidig och varierad träning, något friidrotten med sina olika grenar kanske mer än någon annan idrott kan erbjuda inom en och samma förening.

 

Idrottsglädje, gemenskap och utveckling är ledorden i Bara Friidrott och genomsyrar alla föreningens aktiviteter. Med fokus på rörelseglädje skapar vi förutsättningar för ett livslångt idrottande och träning på ett hälsosamt sätt. Vi utgår alltid från varje barns individuella förutsättningar med målet att alla ska vara stolta och nöjda med sina egna prestationer.

 

Bara Friidrottsklubb har också som mål att stärka barns och vuxnas relationer, dels genom att låta föräldrar och barn träna tillsammans, och dels genom att vi satsar på att bygga förtroende mellan ledare och barn. Våra breda åldersgrupper ger varje barn möjlighet att ha samma ledare under många år.

 

Vi välkomnar alla
Om diskriminering, jämställdhet och socioekonomiska förutsättningar

Bara Friidrottsklubb riktar sig främst till barn och unga i Bara med omnejd med ambitionen att skapa intresse för rörelse i allmänhet och friidrott i synnerhet. Fokus ska vara på glädje och lek och alla individer ska ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar.

 

Bara Friidrottsklubb välkomnar alla barn. Ingen ska missgynnas eller kränkas på grund av idrottslig prestation, ambition, nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller fysiska och psykiska förutsättningar. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

 

Föreningen har två särskilda hjärtefrågor, jämställdhet och socioekonomiska förutsättningar. Föreningens träningsgrupper ska vara öppna för såväl pojkar som flickor och vi ska säkerställa att atmosfären är tillåtande mot båda könen. Från ett socioekonomiskt perspektiv är fokus på att hålla kostnaderna nere och att träningen ska bedrivas i Bara så att barnen lätt kan ta sig till och från träningarna utan kostnad.

 

Vi ställer inga krav på att barnen ska tävla men uppmuntrar och stöttar dem som vill. I alla tävlingsmoment utgår vi från barnets egen förmåga och vi betonar att barnet i första hand tävlar mot sig själv och tidigare resultat. Att utvecklas är viktigare än att vinna.

 

Vi utgår från barnets bästa
Om beslut som berör barnens verksamhet

Beslut som påverkar barnen och deras träning och som fattas av Bara Friidrottsklubbs tränare, ledare och styrelse ska alltid utgå från barnens perspektiv. Inga beslut ska tas som leder till negativa konsekvenser barnen. Barnens bästa ska alltid gå först.

 

Föreningens ledarnas ansvarar att ha en god dialog med barnen, ställa frågor och få deras syn på en aktuell fråga samt att vara lyhörda för åsikter och missnöje vid träningstillfällena. Se även nästa avsnitt, ”Vi låter alla göra sin röst hörd”.

 

Vi låter alla göra sin röst hörd
Om att ta hänsyn till barns åsikter

Alla barn i Bara Friidrottsklubb har rätt att uttrycka sin mening och ska höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

 

I Bara Friidrottsklubb ska alla ledare samla barnen i träningsgruppen, såväl i början som i slutet på träningstillfället, för att prata med dem och låta alla komma till tals. Alla barn ska i sann demokratisk anda få möjlighet att höras och synas under träningarna; varje barn ska ha fått höra sitt namn och fått säga sin mening minst en gång per träning. Barnens åsikter och upplevelser ska alltid respekteras. Genom att vara delaktiga får de också möjlighet att vara med och bestämma över verksamheten. Det är också vid samlingarna som ledarna ska informera barnen om förändringar eller annat som rör dem. Informationen skickas också till föräldrar via epost och/eller föreningens sociala medier.

 

Varje barn ska även få individuell feedback under träningarna för att stärka hans eller hennes självkänsla och självförtroende. Det är viktigt för föreningen att barnen inte bara stärks och utvecklas inom sin idrott utan även som individer.

 

Vi säkerställer att träningen är så riskfri som möjligt
Om att undvika olyckor och skador

Föreningen ska säkerställa att träningen bedrivs på ett säkert sätt för att undvika olyckor och skador. Ledare ska vara uppmärksamma på att träningsanläggningarna- och -ytorna på Bara Idrottsplats, i Kuben, på Spångholmsskolan och i aktivitetsparken möter föreningens krav för att reducera risken att barn och vuxna skadar sig i samband med träningen. Om en ledare upptäcker brister ska träningsmomentet avbrytas, de aktiva informeras och vid behov ska de ansvariga för anläggningen/lokalen uppmanas rätta till bristerna.

 

Det är också ledarnas ansvar att se till hanteringen av träningsredskap sker på ett riskfritt sätt.

 

Bara Friidrottsklubb uppmanar alla tränare i föreningen att vidareutbilda sig genom att gå tränarkurser. På så sätt kan föreningen öka kvalitén på träningarna, förebygga felaktig träning och minska riskerna för skador i samband med övningarna.

 

Vi verkar för en trygg idrottsmiljö
Om ohälsa, kränkningar, trakasserier och övergrepp

Bara Friidrottsklubb ska verka för en trygg idrottsmiljö som kännetecknas av respekt, tolerans och rättvisa. Föreningen arbetar aktivt för en hälsosammare livsstil genom att erbjuda träning och idrottsglädje i lekfulla former redan från unga år men även genom att bjuda in Bara-borna till föreläsningar för att öka kunskapen kring teman som rör fysisk och psykisk ohälsa.

 

Barnen ska skyddas från såväl fysiska som psykiska övergrepp. Föreningen har noll tolerans för alla former av kränkande behandling, vare sig de sker mellan barn, mellan barn och ledare eller mellan ledare. Kränkande behandling omfattar bland annat könsord och svordomar, ryktesspridning, förlöjligande, fysisk mobbning och sexuella övergrepp. Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv.

 

Föreningen ska arbeta aktivt för att förhindra mobbning, kränkningar och övergrepp.

Det är alla medlemmars skyldighet att vara uppmärksamma och agera vid minsta misstanke om att någon blivit kränkt, antingen genom att ta tag i situationen direkt eller att informera ledare och styrelse. När en medlem anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling ska föreningen agera i enlighet med Bara Friidrottsklubbs krishanteringsplan.

 

Eftersom ledare inom idrotten ofta blir en viktig person för barnen vid sidan om familjemedlemmar händer det att barn berättar saker i förtroende. Om en ledare får reda på att ett barn far illa i ett sammanhang utanför föreningen är det klubbens skyldighet att agera, till exempel genom att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Föreningens ledare ska därför vara tydliga med vilka regler som gäller, se till att dessa efterlevs och behandla alla barn lika vid träning och tävling.

 

Utdrag ur belastningsregistret

Från och med 1 januari 2020 har föreningar i Sverige rätt att begära in utdrag från belastningsregistret för de ledare i föreningen som har kontakt med barn. En person måste för att få tränings- eller styrelseuppdrag i Bara Friidrottsklubb kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret som intygar att hon eller han inte har straffats för sexualbrott eller grova våldsbrott.

 

Personer som har utsatt barn för någon form av brott eller straffats för sexualbrott gentemot barn eller vuxen nekas konsekvent uppdrag i klubben. Annan brottsrubricering diskuteras av styrelsen innan beslut fattas.

 

Vi värnar om en ren idrott
Om användningen av narkotika, dopningspreparat, alkohol och tobak

Bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag. Medlemmar i Bara Friidrottsklubb som använder droger eller dopningsklassade preparat kommer att uteslutas från föreningen och föreningen kommer att polisanmäla händelsen.

 

Alla ledare i Bara Friidrottsklubb ska vara en förebild för de barn som tränar hos oss. Detta innebär följande:

  • Alkohol får inte förekomma bland ledare eller aktiva i samband med verksamheten.

  • Det är inte tillåtet för ungdomar under 18 år att använda tobak i samband med verksamheten.

  • Som förebilder för de yngre ska övriga personer knutna till föreningen inte röka eller snusa i samband med verksamhet.

  • Man ska inte röka i nära anslutning till träningsanläggningarna.

Om du vill veta mer

Kontakta styrelsen om du har frågor kring klubbens verksamhet och policy. Du kan också ladda ner vår policy (pdf) och vår krisplan (pdf).

krisplan-dok-ladda-ner_edited.png
policy-dok-ladda-ner_edited.png
policy_bilder.png
bottom of page